سخن روز /
تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

مشخصات نظام صنفی استان فارس 
ردیف  نام شهرستان نام ونام خانوادگی  کدملی نوع مسئولیت میزان تحصیلات رشته تحصیلی تلفن همراه
1 ارسنجان  جواد جهانگیر  6489789051 رئیس  لیسانس  ادبیات  9177290818
2 ارسنجان  حبیب اسکندری  6489773635 دبیراجرائی  دیپلم  طبیعی  9171293054
3 ارسنجان  غللامحسین رضائی  2297467427 خزانه دار فوق لیسانس  زراعت  9171293314
4 ارسنجان  جعفر زارع  6489838885 عضو لیسانس  ادبیات  9177290757
5 ارسنجان  محمدجواد اسکندری  6489891621 عضو فوق لیسانس  منابع طبیعی  9177286425
6 ارسنجان  اکبر محمودی    بازرس  ششم قدیم    9174468441
7 استهبان غلامرضا میوه  2529315159 رییس هیئت مدیره  دیپلم  انسانی  9177323681
8 استهبان محمدرضا میوه 2529944563 نایب رییس هیئت مدیره  فوق دیپلم  مکانیک  9177045154
9 استهبان آذرشهسوار 2529817820 خزانه دار لیسانس حسابداری 9179348918
10 استهبان سیدهادی کوچک زاده 2529321442 عضو هیئت مدیره  لیسانس کشاورزی 9177323675
11 استهبان روح اله مقدم 2529880913 عضو هیئت مدیره  لیسانس کشاورزی 9179310381
12 استهبان محمد جواد طناز 2529826900 علی البدل هیئت مدیره  لیسانس حسابداری 09171307785
13 استهبان مسلم رنجبر 2529260222 علی البدل هیئت مدیره  لیسانس مدیریت  09173320160
14 استهبان نگهدارشهسوار 2529794413 دبیر فوق دیپلم مکانیک  09177045154
15 استهبان محسن شهسوار 2529424233 بازرس  فوق لیسانس  حسابداری 09179348918
14 اقلید فیروزمددی 2539394647 ریئس هیئت مدیره فوق دیپلم آب خیزداری 9177522209
15 اقلید نویدسالاری 2295322839 عضوهیئت مدیره لیسانس زراعت 9171529178
16 اقلید محمدمسعودی 2539771300 دبیراجرایی لیسانس مدیریت 9177515232
17 اقلید قدمعلی مولایی 2539162274 عضو هیئت مدیره دیپلم کشاورزی 9902135560
18 اقلید ولی اله بهرامی 2539823610 خزانه دار لیسانس علوم تربیتی 9171529518
19 اقلید امیرغلامی 2539046975 بازرس دیپلم حسابداری 9179513251
20 آباده علی محمدرحیمی حقیقی رئیس هیات مدیره  لیسانس 2411497441 حقوق 9177517215
21 آباده علی کیانی نایب رئیس  لیسانس 2411485212 ریاضی 9177515384
22 آباده محمدامیری خزانه دار لیسانس 2539917224 تجربی 9171534947
23 آباده شهرام محمدی عضو  لیسانس 2539114725 تجربی 9177514880
24 آباده محسن یعقوبی عضو  لیسانس 2411536305 تجربی 9173525645
25 بوانات محمدتقی برزگر 2410129161 دبیر لیسانس  علوم اجتماعی 9173524234
26 بوانات محمدعلی رضائی 5139534576 رئیس هیات مدیره دیپلم علوم تجربی 9171533975
27 بوانات حسین متولی زاده 5130017765 نائب رئیس لیسانس  حقوق  9172179415
28 بوانات محسن شیخعلی 2371952796 بازرس فوق لیسانس  اقتصاد کشاورزی 9171104220
29 بوانات ولی دلگشا 5139530147 عضو فوق دیپلم عمران 9176052049
30 بوانات سمانه برزگر 5130019891 منشی لیسانس کشاورزی 9179988921
31 پاسارگاد منوچهر هوشیار 2430123452 رئیس هیئت مدیره   دیپلم تربیت بدنی 9173117436
32 پاسارگاد وجیه الله اسدی 2431680586 خزانه دار دیپلم ادبیات 917314002
33 پاسارگاد یوسف هوشیار 2431574784 عضو هیئت مدیره لیسانس اموزش ابتدایی 9177390195
34 پاسارگاد صابر یوسفی 2433264669 نائب رئیس هیئت مدیره لیسانس گیاهان دارویی 9178278631
35 پاسارگاد اصلان عواطفی 2431616800 منشی دیپلم تجربی 9179960674
36 پاسارگاد یعقوب شهوند 2430115442 بازرس دیپلم ادبیات 9177290085
38 پاسارگاد علی اصغر کریمی 2431564126 دبیر اجرایی لیسانس مدیریت تلفیقی افات 9179361582
39 جهرم عزیزاله دهقانیان 2470533602 رئیس هیات مدیره دیپلم ادبیات 9171123205
40 جهرم امیر حسین کریم پور 2451465328 نایب ریس دیپلم برق صنعتی 9171913879
41 جهرم مسیح اله رهائی 2471840132 دبیر اجرایی دیپلم تجربی 9012861979
42 جهرم اسداله رحمانیان کوشککی 2471159801 منشی دیپلم   9178706186
43 جهرم بهنام شعبانی 2470506778 خزانه دار لیسانس صنایع غذایی 9171912178
44 خرامه حیدر شیبانی 5489672803 دبیر اجرایی فوق دیپلم کامپیوتر 9177012821
45 خرامه عبدالحسین دهقانی 5489747374 خزانه دار دیپلم  انسانی 9171884130
46 خرامه حسین کشاورز 5489570075 هیت مدیره دیپلم  انسانی 9371861633
47 خرامه عبالرضا غیاثی نسب 5489822341 هیت مدیره دیپلم  انسانی 9178197893
48 خرامه بیژن شیبانی 5489599707 هیت مدیره دیپلم  انسانی 9107003292
49 خرامه حیدر تقی زاده 5489329157 هیت مدیره دیپلم  انسانی 9172041812
50 خرامه نوراله زارع 5489744111 هیت مدیره دیپلم  انسانی 9172041812
51 خرم بید  حمید کریمی 2411142552 بازرس دیپلم تجربی  9173520526
52 خرم بید  عبدالناصر ساریخانی  2410183336 رئیس هیئت مدیره  دیپلم انسانی 9177519283
53 خرم بید  رضا اسماعیلی  2411125127 خزانه دار  لیسانس مشاوره  9172513851
54 خرم بید  ناد علی کریمی  2410376584 نائب رئیس دیپلم بازر گانی  9176347442
55 خرم بید  شهرام نوری  2570789623 دبیر اجرایی  فوق دیپلم حرفه و فن 9177517549
56 خرم بید  نور اله هوشمند کوچی 2570094099 منشی لیسانس مدیریت 9177516243
57 خنج توران شیروانی 2512045047 دبیر اجرایی  فوق لیسانس مهندسی آبیاری و زهکشی 9173362400
58 خنج محمد اسحاق استوار 2511646420 رئیس هیئت مدیره فوق دیپلم عمران 9177078499
59 خنج غلامرضا بادپا 2511644479 خزانه دار سیکل __ 9177818990
60 خنج فضل اله ابراهیمی 2510821385 منشی دیپلم تجربی 9171834059
61 خنج داداله میری 2510784323 عضو هیئت مدیره سیکل __ 9173822765
62 خنج محمد شرفی   عضو هیئت مدیره سیکل __ 9178105322
63 خنج احمد درفشان 2510815751 بازرس ابتدایی __ 9176835489
64 خنج حجت غلامی   عضو علی البدل سیکل __  
65 داراب  محمد رضا جعفری 2490430890 رئیس هیئت مدیره  فوق دیپلم   9177317968
66 داراب  هوشنگ خورسند  2490382268 دبیر اجرائی فوق دیپلم    9178345234
67 داراب  جواد فتحی 2490178237 خزانه دار فوق دیپلم انسانی 9171320876
68 داراب  محمد حسین معتمدی 2491448629 بازرس لیسانس   9173316027
69 داراب  عباس واله   نائب رئیس     9173310659
70 داراب  رحمان بهرامی   عضو     9176121077
71 رستم محمود حسینی 2391282834 دبیر اجرایی لیسانس مدیریت 9173220658
72 رستم حاج غلام علی باقری 2390980023 رئیس هیئت مدیره لیسانس   9177221088
73 رستم اسماعیل دهقانی 2391262582 نائب رئیس لیسانس   9177221175
74 رستم حاج علی محمد نیکنام 2391260970 خزانه دار فوق لیسانس عمران 9177221154
75 رستم علی دهقانی 2391330741 منشی فوق دیپلم   9178222070
76 زریندشت حجت اله شهابی فر 6549927137 دبیر اجرایی دیپلم علوم انسانی 9179334551
77 زریندشت مختار امانی 6549852366 رئیس هیات مدیره لیسانس جغرافیا 9179312102
78 زریندشت سید احمد قریشی 6549627834 نائب رئیس  لیسانس جغرافیای طبیعی 9176993170
79 زریندشت احمد ابراهیمی 6549857449 منشی لیسانس علوم دامی 9171309047
80 زریندشت عباس بهمنی 6549990610 خزانه دار فوق دیپلم کشاورزی 9171308948
81 زریندشت طاهره صدیقی 2480145514 بازرس لیسانس کشاورزی 9375828207
82 سپیدان کرم اله حسینی 2549432282 رییس هیات مدیره لیسانس کشاورزی 9173220048
83 سپیدان وجیه اله شیروانی  2549551524 نائب رییس دیپلم تجربی 9177145519
84 سپیدان جمشید کرمی 2549634764 منشی سیکل   9178152505
85 سپیدان ابوطالب برزگر 5469904148 خزانه دار دیپلم تجربی 9174939711
86 سپیدان محمد حسین ملک نصب 2549246632 دبیر اجرایی دیپلم طبیعی 9177123158
87 سپیدان میر محمد حسین حسینی سربستی 2549570596 بازرس لیسانس انسانی 9171382527
88 سپیدان حمید رضا فلاحتی اردکانی 2549950135 بازرس لیسانس کشاورزی 9171122343
89 سروستان عباس روحانی 5149849881 رئیس لیسانس مخابرات 9177164026
90 سروستان محمد قدرتی 5149914101 دبیر اجرایی لیسانس کشاورزی 9177181204
91 سروستان ناصر حسینی 5149596418 منشی فوق لیسانس کشاورزی 9398953343
92 سروستان احمد سلطانی 5149745650 خزانه دار دیپلم تجربی 9174125576
93 سروستان سید رحمن نادری 5149881831 نایب رئیس دیپلم ادبیات 9176074073
94 سروستان نادر جمالی 5149928641 بازرس دیپلم تجربی 9173201251
95 شیراز محمد اردلان کاظمی 2295371341 رئیس هیئت مدیره  فوق دیپلم  عمران 9171171758
96 شیراز غلام حسن احمدی    نایب رئیس هیئت مدیره دیپلم انسانی 9171106697
97 شیراز فضل اله زارع ملک آبادی 2293029727 خزانه دار لیسانسی علوم سیاسی 9172494728
98 شیراز علی کشاورز 5479752057 عضو هیئت مدیره  لیسانسی زراعت  9177113714
99 شیراز محمد کشتکار 2301154173 منشی دیپلم تجربی 9171112544
100 شیراز حسین فیروز پور 5479752057 بازرس دیپلم انسانی 9177160200
101 شیراز بهبود محمدی 2293029727 دبیر اجرایی فوق لیسانس آبیاری 9175669694
102 فراشبند شهنام قاسمی 2451866896 رئیس نظام دیپلم علوم انسانی 09177047281
103 فراشبند علی عاطفت دوست 2294132149 نائب رئیس کاردانی دامپزشکی 09179129523
104 فراشبند خالق ذوالفقاری 2450727302 خزانه دار دیپلم * 09173106273
105 فسا علیرضا قنبری 2560045990 دبیر اجرایی لیسانس ماشینهای کشاورزی 9373091871
106 فسا محمد جواد زارعی 2571903667 رئیس هیئت مدیره دیپلم - 9177310231
107 فسا رحیم اسکندری 2572717476 نائب رئیس لیسانس - 9164439728
108 فسا حسن اقبال 2572723042 منشی لیسانس - 9173311056
109 فسا قیصر قاعدنیا 2571512838 خزانه دار دیپلم - 9173324493
110 فسا محمود اقبال 2572192667 بازرس دیپلم - 9177314299
111 فیروزآباد رئیس هیئت مدیره دیپلم انسانی 9173120400 7  
112 فیروزآباد خزانه دار لیسانس کشاورزی 9177120530 1  
113 فیروزآباد عضو هیئت مدیره فوق لیسانس آبیاری 9173120198 1  
114 فیروزآباد نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس حفظ نباتات 9171898543 1  
115 فیروزآباد منشی هیئت مدیره لیسانس شیمی کاربردی 9177388980 1  
116 فیروزآباد دبیر اجرایی دیپلم تجربی 9177032784 7 آشنایی با قوانین نظام صنفی 2روز
117 فیروزآباد بازرس فوق دیپلم مدیریت بازرگانی 9173120113 1  
118 قیروکارزین  عباداله احمدی گندمانی 2452275018 دبیر اجرائی  لیسانس علوم اجتماعی 9171909096
119 قیروکارزین  صمد دهقان 2451753821 رئیس هیئت مدیره  فوق لیسانس  ادبیات 9177924083
120 قیروکارزین  ایرج شهبازی  2451467649 خزانه دار  لیسانس کشاورزی 9173072377
121 قیروکارزین  بهادر عراض پور 2451088321 نائب رئیس لیسانس مدیریت   9173920220
122 قیروکارزین  روح اله امینی 2451772042 عضو  دیپلم  انسانی 9174087506
123 قیروکارزین  سید احمد حسینی  2451088176 بازرس فوق دیپلم  علوم تجربی 9173920002
124 کازرون حسین اردشیری 2370980321 مدیر عامل  لیسانس حقوق 9173243956
125 کازرون محمد شفیع ملک زاده 2371014745 رئیس هئیت مدیره لیسانس کشاورزی 9171233199
126 کازرون غلام دهقان 2372357646 خزانه دار لیسانس حسابداری 9171212788
127 کازرون مسلم فریدونی 2372393111 عضو هئیت مدیره فوق لیسانس زیست شناسی 9173231465
128 کازرون شاپور پدرام 2370971142 عضو هئیت مدیره فوق لیسانس کشاورزی 9171212243
129 کازرون یونس شهریاری 2372345176 بازررس دیپلم انسانی 9173238742
128 کوار  مجید صادقی 6839613739 دبیر نظام صنفی   دیپلم ریاضی  9177181353
129 کوار  مرتضی چراغی 6839590143 رییس هیئت مدیره دیپلم کاردانش 9173003139
130 کوار  هوشنگ شمسی پور 6839600300 خزانه دار فوق دیپلم آموزش ابتدایی 9177181341
131 کوار  وحید منوچهری 6839954749 منشی هیئت مدیره لیسانس مدیریت آموزشی 9177034619
132 کوار  سجاد منوچهری 2298768171 نایب رییس لیسانس مدیریت صنعتی 9172001477
133 کوار  حمید مرادی بورکی 6839938931 بازرس لیسانس ماشینهای کشاورزی 9178501811
136 لارستان مصطفی محمدی 2510889834 رئیس هیئت مدیره فوق دیپلم ادبیات 9173810108
137 لارستان عبدالحسین عرفانی نیا 2511554127 نائیب رئیس دیپلم انسانی 9177823181
138 لارستان محمود ظریف 2511089416 دبیر اجرائی لیسانس کشاورزی 9177815150
139 لارستان محمد خجسته 2511558254 خزانه دار لیسانس علوم کشاورزی 9177823280
140 لارستان محمد عمادی 2511484773 منشی فوق دیپلم طبیعی 9171809305
141 لارستان عبدالخلیل هوشمند   بازرس فوق دیپلم امور دام 9171841501
142 لامرد محمود علینژاد دبیر اجرایی 5159170480 دیپلم انسانی 9171819121
143 لامرد عباس علیزاده رییس  5159145370 دیپلم انسانی 9171819456
144 لامرد رمضان علینژاد نایب رییس 5159170121 دیپلم انسانی 9171819121
145 لامرد عبدالحسین دهدار عضو 5159215931 سیکل . 9176571157
146 لامرد محمد نسیم آور عضو 5159122771 دیپلم اقتصاد 9171836973
1 مرودشت حشمت الله الوانی 2431526951 رئیس هیات مدیره لیسانس علوم تربیتی 9173281069
2 مرودشت محمد کشتکار 2432959094 خزانه دار فوق دیپلم کشاورزی 9173288809
3 مرودشت کاظم زارع 2432461606 نائب رئیس هیات مدیره  لیسانس مدیریت 9177287438
4 مرودشت علی اصغر میردادیان 2430579332 عضو هیات مدیره دیپلم علوم انسانی 9176185097
5 مرودشت محمد مهدی دهقان 2431864324 عضو هیات مدیره لیسانس کشاورزی 9164474947
6 مرودشت سید جعفر حسینی 2431795497 دبیر اجرایی لیسانس برق 9173281423
153 ممسنی  نصیب اله نوذری 2391335237 رئیس اجرایی دیپلم تجربی 9177220256
154 ممسنی  زالپور سرداری  2391643713 رئیس هیئت مدیره فوق دیپلم ادبیات 9173224841
155 ممسنی  صدراله احمدی 2390221122 نائب رئیس  لیسانس کشاورزی 9173220224
156 ممسنی  فلامرز شهریور  2391633107 عضو لیسانس اقتصاد 917107799
157 ممسنی  معصومه عزیزی 2380211446 منشی فوق دیپلم حقوق 9337024845
158 ممسنی  حبیب اکبری 2390194133 عضو فوق دیپلم الهیات 9174247885
159 مهر  حبیب قاسمی  5159189378 دبیر  لیسانس  ادبیات  9178832479
160 مهر  ابراهیم طاهری  6579637501 رئیس هیات مدیره  لیسانس  دبیر  9121211705
161 مهر  سهراب احمدی  6579680040 عضو هیات مدیره  فوق لیسانس  حقوق  9178546594
162 مهر  محمد طاهر رستگار  6579691638 عضو هیات مدیره  دیپلم    9178827101
163 مهر  رضا قاسمی  5159079211 عضو هیات مدیره  لیسانس  مدیریت بازرگانی  9177822352
164 نی ریز حسین سلطانی 2559119684 رئیس سیکل   9177302804
165 نی ریز ایمان زراوشان 2559976838 خزانه دار لیسانس مکانیزاسیون 9177309424
166 نی ریز رضا بیگی 5139559234 عضو دیپلم تجربی 9178354802
167 نی ریز غلامرضا فرزانفر 2559501775 عضو لیسانس اموزش ابتدایی 9177311931
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/21
تعداد بازدید:
2580
Powered by DorsaPortal